skip to Main Content

Πληροφορίες νομικού περιεχομένου

COPERNICUS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (A.Ε.Δ.Α.Δ.Π.), με έδρα επί της Οδού Ζαλόγγου αρ. 4, 153 43 Αθήνα, ΑΦΜ (CIF) 800848406, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 142905801000, με ΑΦΜ 800848406, αριθμό τηλεφώνου +34 600 978 777 και διεύθυνση e-mail hellasprivacy@copernicusgroup.gr.

Αντικείμενο

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις («γενικοί όροι και προϋποθέσεις») διέπουν την πρόσβαση και χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο («χρήστης») των σελίδων που περιλαμβάνονται στον τομέα Διαδικτύου https://www.copernicusservicing.com (ο «ιστότοπος»), ο οποίος ανήκει στην Copernicus Servicing, S.L («COPERNICUS»), καθώς και το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή η χρήση του από τον χρήστη συνεπάγεται απαραίτητα, και ανεπιφύλακτα, την υποβολή και αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων. Συνεπώς, συνιστάται στον χρήστη να τους διαβάσει προσεκτικά όποτε ο χρήστης επιθυμεί να εισέλθει στον ιστότοπο της COPERNICUS. Η COPERNICUS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, τους όρους και προϋποθέσεις και, γενικά, τα στοιχεία που συνθέτουν τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ιστοτόπου της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.

Πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου

Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που παρέχονται στη σελίδα αποσκοπούν στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η COPERNICUS. Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως συμβουλή για οποιοδήποτε θέμα. Η COPERNICUS θα διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό της είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Ωστόσο, η COPERNICUS ενδέχεται να μην εγγυάται πάντα αυτή την συνθήκη. Δεδομένου ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη ορισμένου περιεχομένου στον ιστότοπο, η COPERNICUS διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την αποτροπή ζημιών που προκύπτουν από την ύπαρξη ιών υπολογιστή. Η COPERNICUS δεν φέρει ευθύνη για πιθανή ζημιά ή σφάλματα που ενδέχεται να υποστεί το σύστημα υπολογιστή (λογισμικό ή υλισμικό) του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο λόγω της παρουσίας οποιουδήποτε ιού. Επιπλέον, η COPERNICUS οφείλει να ενημερώνει τον χρήστη για τις τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τη λήψη των πληροφοριών και του περιεχομένου του ιστοτόπου της. Ο χρήστης οφείλει να προσέχει αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα, καθώς η COPERNICUS δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη σε περίπτωση χρήσης αυτού του ιστότοπου με ακατάλληλο ή αμελή τρόπο.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο που αποτελεί μέρος του ιστότοπου, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, ήτοι πληροφορίες, άρθρα, δεδομένα, κείμενα, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, σχεδιασμός και εικόνα του ιστότοπου (εξωτερική παρουσίαση ή εμφάνιση και αίσθηση), αρχεία βίντεο, αρχεία ήχου, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της COPERNICUS ή εκμεταλλεύονται από τρίτους με άδεια σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κατόχων. Όλο αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας, μετατροπής, απόρριψης και, γενικά, οποιαδήποτε πράξη εκμετάλλευσης του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου (εικόνες, κείμενα, σχέδια, τιμές, έντυπα κ.λπ.) που συνθέτουν τη σελίδα, καθώς και βάσεις δεδομένων και λογισμικό που απαιτούνται για κάποια προβολή ή λειτουργία απαγορεύεται χωρίς τη ρητή και προηγούμενη γραπτή άδεια της COPERNICUS. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό αντίγραφο του περιεχομένου, αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση απαιτείται η προηγούμενη έγκριση και η γραπτή συγκατάθεση της COPERNICUS. Ειδικότερα, απαγορεύεται στον χρήστη να αναπαράγει, να διανέμει, να επικοινωνεί δημόσια (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διάθεσης), να ορίζει, να μετατρέπει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση και τη γραπτή συγκατάθεση της COPERNICUS SERVICING. Όλες οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα ή τα διακριτικά σήματα της COPERNICUS που αναφέρονται στον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην COPERNICUS.

Σύνδεσμοι

Κάθε υπερκείμενο, σύνδεση με εσωτερικές σελίδες, πλαισίωση ή άλλου είδους εικονική σύνδεση μέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών από οποιονδήποτε ιστότοπο ή διεύθυνση URL («σύνδεσμοι») προς τον ιστότοπο, θα πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την COPERNICUS και σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος πρέπει να οδηγεί στην αρχική σελίδα της. Η COPERNICUS επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που περιέχουν τον ιστότοπο είναι μόνο ενδεικτικοί και στόχο έχουν να θέσουν στη διάθεση του χρήστη άλλες πηγές πληροφοριών που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Εάν κάποιος χρήστης ή τρίτος βλέπει οποιουσδήποτε συνδέσμους που μπορεί να είναι αντίθετοι με τη νομοθεσία, την ηθική ή τη δημόσια τάξη ή που ενδέχεται να υποκινήσουν βία ή διακρίσεις για σεξουαλικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους, παρακαλείσθε να μας ενημερώστε μέσω της διεύθυνσης hellasprivacy@copernicusgroup.gr. Εκτός από τις νομικές διατάξεις, η COPERNICUS αρνείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με το περιεχόμενο των συνδέσμων ή με βλάβες ή σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς σε συστήματα υπολογιστή (υλισμικό και λογισμικό) του χρήστη.

Νομοθεσία και ισχύουσα δικαιοδοσία

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την πρόσβαση στον ιστότοπο, ο χρήστης και η COPERNICUS συμφωνούν ότι υπόκεινται ρητά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών, παραιτούμενοι από οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτούς.

Back To Top